1 มี.ค. 2560งานประชุมครบรอบ 10 ปีศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช ห้องประชุม 101 ชั้น1 ตึก SIPH รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
22 – 24 มี.ค. 2560การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 42 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor, Bangkok, Thailand
6-9 เม.ย. 2560ISISPHARMA International meeting on April 6th-9th 2017 at Lisbon (Portugal).
19-20 เม.ย. 2560Area product training for Thai sales representative from ISISPHARMA Area Manager
13-14 ก.ค. 2560ประชุมวิชาการ 10+ โรคผิวหนังต้องรู้ ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียน และปฏิบัติการด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 ก.ย. 2560การประชุมกลางปี 2560 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย DST Mid-Year Meeting 2017 โรงแรมดุสิตธานี29 กันยายน 2560, Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
28-29 ก.ย. 2560Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง ห้องประชุม1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี (สถาบันสุขภาพเด็กฯ)
30 ก.ย. 2560Practical Tips in Aesthetic Dermatology สมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฏเกล้า
6 ต.ค. 2560Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี ห้องประชุมชั้น 8-9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16-17 ต.ค. 2560The 6th Ramathibodi Training Course in Aesthetic Dermatology ณ ห้อง 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ
8-9 พ.ย. 2560การอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4 – 6 มี.ค. 2558DST AM การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 40 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย, 40th DST Annual Meeting 2014, Venue: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd & 23rd Floor, Bangkok, Thailand
9 ม.ค. 2558Interhospital Conference Venue: โรงพยาบาลศิริราช ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15
29 ส.ค. 2557Interhospital Conference โดย สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมแพทย์ผิวหนัง แห่งประเทศไทย Venue: โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องประชุม ชั้น 8และ9 อาคารเรียน และปฏิบัติการด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
26-28 มี.ค. 2557DST AM การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 39 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 39th DST Annual Meeting 2014, Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor, Bangkok, Thailand Booth A 4
4-5 ส.ค. 2555ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง “Rejuvenate Evolution in Anti-Aging and Regenerative Medicine” ณ โรงแรมโกลเด้ล ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (สำหรับแพทย์)
16-17 ส.ค. 2555ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่องสารพันวิธีต้านอายุผิว ” ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น15 (สำหรับแพทย์)
31 ส.ค. 2555ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ หน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประชุม Inter hospital conference ณ ชั้น 8-9 อาคารเรียน และปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (สำหรับแพทย์)
13-16 ธ.ค. 2555ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ BONJOUR EUROPEAN FRENCH FAIR 2012 จัดโดย หอการค้าฝรั่งเศส ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ห้อง Ballroom/ Concourse A (สำหรับบุคคลทั่วไป)